Jump to Navigation

OLH

Statut odborného lesního hospodáře je ukotven v zákoně č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon) a to v § 37.

(1) Hospodaření v lesích je vlastník lesa povinen zajišťovat v součinnosti s odborným lesním hospodářem. Odborný lesní hospodář zabezpečuje vlastníku lesa odbornou úroveň hospodaření v lese podle tohoto zákona a právních předpisů vydaných k jeho provedení.
(2) Odborným lesním hospodářem může být fyzická osoba nebo právnická osoba, která má k této činnosti licenci udělenou orgánem státní správy lesů podle hlavy šesté tohoto zákona.
(3) Vlastník lesa má právo vybrat si odborného lesního hospodáře; jeho jméno je povinen oznámit orgánu státní správy lesů. Vlastník lesa, který hospodaří podle plánu (§ 24 odst. 3), je povinen uzavřít s odborným lesním hospodářem smlouvu o výkonu činnosti podle odstavce 1. Pokud splňuje podmínku odborného lesnického vzdělání a odborné lesnické praxe (§ 42), může vlastník lesa v lesích ve svém vlastnictví vykonávat činnost odborného lesního hospodáře sám i bez udělení licence.
(4) Činnost odborného lesního hospodáře nemůže vykonávat zaměstnanec orgánu státní správy lesů v lesích v obvodu působnosti tohoto orgánu; to neplatí v případě obhospodařování vlastního majetku.
(5) Každou změnu v osobě odborného lesního hospodáře je vlastník lesa povinen oznámit do 30 dnů orgánu státní správy lesů.
(6) Pokud si vlastník lesa nevybere odborného lesního hospodáře sám, vykonává v lesích, pro které jsou zpracovány osnovy (§ 25 odst. 1), funkci odborného lesního hospodáře právnická osoba, která v určeném území vykonává právo hospodaření ve státních lesích, pokud orgán státní správy lesů nerozhodne o pověření jiné právnické nebo fyzické osoby.
(7) Náklady na činnost odborného lesního hospodáře hradí vlastník lesa; náklady na činnost odborného lesního hospodáře vykonávanou právnickou nebo fyzickou osobou podle odstavce 6 hradí stát.
(8) Ministerstvo stanoví právním předpisem podrobnosti o způsobu výpočtu nákladů na činnost odborného lesního hospodáře v případech, kdy jeho činnost hradí stát.

prořezávka

Jsem držitelem licence k výkonu OLH evidenční číslo 020/3502 vydané Okresním úřadem Děčín pod č.j. Les 3911/96/K ze dne 16.7.1996

V současné době vykonávám v okrese Děčín funkci odborného lesního hospodáře pro obce:
Heřmanov, Valkeřice, Františkov nad Ploučnicí a Horní Habartice.

 kůrovec

Jako OLH zde zajišťuji výkon funkce odborného lesního hospodáře podle § 37,odst.1 až 3 zákona o lesích v platném znění a předpisů souvisejících s plněním těchto povinností:

 • dohlížím na to, aby hospodářská opatření vlastníka byla v souladu se závaznými ustanoveními LHP a aby o plnění těchto závazných ustanovení a provedené obnově lesa v jednotlivých porostech byla řádně vedena hospodářská evidence
 • stanovuji vlastníkovi konkrétní opatření ke splnění závazných ustanovení
  • nepřekročení výše těžby,
  • dodržení podílu melioračních a zpevňujících dřevin
  • a minimálního plošného rozsahu výchovných zásahů v porostech do 40 let věku.
 • doporučuji vlastníkovi nejvhodnější čas a způsob provedení obnovy lesa a zalesnění nelesních půd tak, aby byla dodržena nezbytná zákonná ustanovení. Dbám na to, aby byla vlastníkem řádně vedena evidence holin a lhůt zajištění na nich založených lesních porostů.
 • v nezbytných případech žádám v zájmu nájemce o prodloužení zákonných lhůt.
 • za účelem optimálního zpeněžení dříví poskytuji vlastníkovi aktuální informace o možném odbytu jeho dříví a doporučuji mu předem výběr porostů k obnovním těžbám.
 • v případě zájmu vlastníka napomáhám v zabezpečování sadebního materiálu pro zalesňování odpovídající druhové skladby a kvality.
 • průběžně sleduji stav lesa, spoluúčastním se na zjišťovaní výskytu a rozsahu škodlivých činitelů a navrhuji vlastníkovi konkrétní preventivní i asanační opatření. V případě zvýšeného výskytu některého škodlivého činitele informuji neprodleně orgán státní správy lesů.
 • při vzniku mimořádných okolností /větrné, sněhové kalamity, přemnožení škůdců/ stanovím konkrétní opatření k jejich odstranění nebo zmírnění jejich následků.
 • v případech, kdy to bude vyžadovat zákon, po dohodě s vlastníkem oznamuji orgánu státní správy lesů potřebu provedení těžby nahodilé .
 • napomáhám vlastníkovi při vypracování podkladů k žádostem o poskytnutí státních příspěvků a dotací, garantuji jejich předložení a v případě poskytnutí finančních prostředků jejich správné využití příslušným kompetentním orgánům.
 • poskytuji odbornou pomoc při vypracování stanovisek
  • k žádostem o odnětí pozemků,
  • omezení jejich využívání,
  • na omezení nebo vyloučení vstupu do lesa,
  • na výjimku ze zákazu některých činností v lesích,
  • při vyhotovování podkladů pro uplatňování náhrad za poškozování lesa,
  • za jiné újmy,
  • za zvýšené náklady vzniklé z omezeného způsobu hospodaření v lesích zvláštního určení a z plnění opatření uložených orgány státní správy lesů ve prospěch účelového hospodaření v lesích ochranných nebo v lesích zvláštního určení.

 

Mimo zákonem stanovené a běžnou praxí vykonávané činnosti odborného lesního hospodáře provádím i následující činnosti:

 • vyznačuji veškeré těžby a výchovné zásahy
 • navrhuji smluvní partnery provádějící těžbu a přibližování dřevní hmoty na OM a kontroluji jejich činnosti vč. přejímky dřeva
 • zadávám samovýrobu a provádím její kontrolu (množství a její provedení)
 • navrhuji smluvní partnery provádějící zalesnění a ochranu kultur a kontroluji jejich činnosti
 • ochrannou činnost v lesích
 • vedu LHE a administrativní činnosti ve vztahu k předmětu smlouvy

 

 Main menu 2

Page | by Dr. Radut